BAN ĐIỀU HÀNH DỰ ÁN PCGD – CMC(BỘ GD&ĐT), THÔNG BÁO:

Nhằm chuẩn hóa số liệu phổ cập giáo dục, xóa mù chữ (PCGD-XMC) trên toàn quốc đồng thời có căn cứ pháp lý để công nhận đạt chuẩn PCGD-XMC, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đề nghị Ban chỉ đạo phổ cập giáo dục, xóa mù chữ các tỉnh, thành phố triển khai một số nội dung sau:

1. Tổ chức rà soát, kiểm tra tính đầy đủ và chính xác của số liệu PCGD-XMC theo các cấp học của địa phương.

2. Quy định một đơn vị đầu mối tại sở giáo dục và đào tạo để tiếp nhận và trả lời các văn bản về công tác PCGD-XMC của tỉnh. Đơn vị đầu mối chịu trách nhiệm đôn đốc nhập dữ liệu đầy đủ, đúng thời hạn, làm sạch số liệu và khai thác số liệu phục vụ cho công tác quản lý. Đơn vị đầu mối đăng ký địa chỉ email, số điện thoại với Bộ GDĐT để thuận tiện trong công tác điều hành.

3. Báo cáo kết quả thực hiện: điều tra, nhập dữ liệu, tổng số phiếu được nhập và các báo cáo thống kê được in ra từ hệ thống thông tin điện tử quản lý phổ cập giáo dục, xóa mù chữ theo đúng biểu mẫu và khớp với số liệu tại hệ thống; có chữ ký, đóng dấu của thủ trưởng đơn vị nhằm xác nhận tính pháp lý của số liệu.

Bộ GDĐT chỉ tổ chức kiểm tra công nhận và công nhận lại đối với các đơn vị đạt chuẩn PCGD-XMC trên cơ sở dữ liệu được cập nhập tại Hệ thống thông tin điện tử quản lý PCGD-XMC; không kiểm tra, công nhận đối với các đơn vị chưa cập nhật số liệu trên Hệ thống.
        Chi tiết các đơn vị xem trong công văn số: 1387/BGDĐT-KHTC.

Lưu ý: Các đơn vị cấp Phòng, Sở muốn có được đầy đủ số liệu từ cấp dưới gửi lên để in báo cáo cần vào từng mẫu báo cáo rồi chọn chức năng “Cập nhật thống kê” để cập nhật số liệu đầy đủ và mới nhất cho đơn vị mình trước khi in báo cáo gửi cấp trên. Thao tác “Cập nhật thống kê” cũng tương ứng với việc gửi báo cáo lên cấp trên ( trên hệ thống).


Mọi thông tin hỗ trợ, phản hồi xin liên hệ:

Tổng đài hỗ trợ: 19000101.
Quên mật khẩu ?          Đăng nhập

Hỗ trợ lấy lại mật khẩu.


Hướng dẫn lấy lại mật khẩu: Hãy nhập chính xác địa chỉ Email và tài khoản của bạn theo mẫu trên, chọn "Gửi lại mật khẩu", hệ thống sẽ gửi mật khẩu mới tới địa chỉ Email này. Bạn vui lòng đăng nhập tài khoản Email để nhận mật khẩu mới.